la-la-la-la-GELD.jpg
Alle verhalen

Goed nieuws voor huizenkopers

04 januari 2017
Media
Per 1 januari 2017 gelden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) nieuwe Voorwaarden & Normen. De belangrijkste veranderingen in de regelgeving zijn hieronder op een rij gezet. Daarnaast heeft Minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat consumenten per 1 januari 2017 naar verwachting meer mogen lenen voor de aankoop van een woning.

Nieuwe Voorwaarden & Normen NHG per 1 januari 2017 en verruiming hypotheekbedrag
Met ingang van 1 januari 2017 geldt een nieuwe methodiek rondom de NHG-kostengrens. De maximale koopsom van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde koopsom van woningen in Nederland. Hierdoor kan bij een aanvraag vanaf 1 januari 2017 een woning met een koopsom / waarde tot maximaal € 245.000 worden gefinancierd met NHG.

Met ingang van 1 januari 2017 kan ook lijfrente als pensioeninkomen worden meegenomen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Op basis van een aantal rekenregels kan de geldverstrekker zelf de te verwachten lijfrente-uitkering berekenen. Ook volstaat een opgave van de betreffende verzekeraar.

In 2017 vervalt de ontheffing voor de aflossingsverplichting van de starterslening. Het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn) heeft een alternatieve variant geïntroduceerd: de combinatielening. Hierdoor ontstaat wel een aflossingsverplichting uit de Starterslening, maar geen directe financiële verplichting. Het WEW ondersteunt de starterslening in deze nieuwe variant en heeft norm 5.1.3. daarop aangepast.

Vanaf 1 december 2016 wordt het mogelijk voor zzp'ers om al na twaalf maanden zelfstandigheid een hypotheek met NHG af te sluiten. Voorheen moest deze groep ten minste drie jaar actief zijn als zelfstandige.

Op 1 januari 2017 wijzigt de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. De NHG-regels zijn hier uiteraard op aangepast. Dit leidt tot de volgende wijzigingen:

  • De maximale Loan to Value (LTV) wordt verlaagd van 102% naar 101%. Voor energiebesparende voorzieningen (EBV) blijft deze gehandhaafd op 106% voor zover er daadwerkelijk sprake is van EBV.
  • Het NIBUD heeft voor 2017 de financieringslasttabellen aangepast, zowel voor acceptatie (onderdeel TR) als voor de beheercriteria. Beide tabellen zijn onverkort overgenomen.
  • Tweeverdieners hebben in sommige gevallen meer financieringsruimte: 60 procent van het lagere toetsinkomen mag bij het hogere toetsinkomen worden opgeteld. Voorheen was dit 50 procent.
  • Bij aankoop van een energieneutrale woning mag tot €25.000,- (In 2016 was dit € 27.000,-) buiten beschouwing worden gelaten voor het bepalen van de financieringslast.

Sinds de zomer is een nieuwe Europese hypothekenrichtlijn van kracht, de Mortgage Credit Directive (MCD). Per 1 januari 2017 vervalt de overgangsregeling voor de MCD. Voor de geldigheid van de benodigde documenten bij het afsluiten van de NHG-hypotheek is vanaf 1 januari 2017 de datum van het ‘bindend aanbod’ leidend. Voorheen was dit de datum van de hypotheekofferte. In 2017 geldt dus dat op het moment dat de geldverstrekker een bindend aanbod doet:

  • de werkgeversverklaring en salarisstrook niet ouder mogen zijn dan 3 maanden;
  • het taxatierapport niet ouder dan 6 maanden;
  • het bouwkundig rapport niet ouder dan 12 maanden.

Voor een hypotheek met NHG wordt eenmalig een bedrag, de ‘borgtochtprovisie’, betaald. In 2017 is dit net als in 2016 één procent over het totale hypotheekbedrag. De nieuwe Voorwaarden & Normen zijn herkenbaar aan het versienummer 2017-2. De Voorwaarden & Normen 2017-2 zijn van toepassing op hypotheken waarvoor vanaf 1 januari 2017 een hypotheekaanvraag wordt gedaan.

Voor de volledige voorwaarden en normen 2017 verwijzen wij naar de website www.nhg.nl

Hoger hypotheekbedrag per 2017
Minister Blok heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat consumenten per 1 januari 2017 naar verwachting meer mogen lenen voor de aankoop van een woning. Dit komt enerzijds door inkomensstijgingen en koopkrachtmaatregelen maar ook omdat het maximale bedrag dat tweeverdieners kunnen lenen wordt verhoogd. Op termijn zal volgens Blok ook het tweede inkomen volledig mee kunnen tellen bij de berekening van de maximale hypotheek.

De leennormen worden jaarlijks op basis van een advies van het Nibud vastgelegd in de regeling hypothecair krediet. Met de regeling wordt bepaald wat consumenten op verantwoorde wijze maximaal kunnen lenen voor de koop van en woning. Veel huishoudens lenen echter niet maximaal omdat hiervoor fors bezuinigd zou moeten worden op de overige uitgaven. In deze leennormen wordt de extra leenruimte voor kopers van zeer energiezuinige huizen (ZEN woningen) aangepast aan de energieprijzen.

De rentetabellen worden onder andere vanwege de lage rentestand verfijnd en de inkomenstabellen worden gebaseerd op de gemiddelde ontwikkeling van huishoudinkomens over de afgelopen vier jaar. Voor consumenten en kredietverstrekkers wordt het leenvermogen zo gemakkelijker voorspelbaar. Dit draagt bij aan een stabiele woningmarkt.

Bron: NVB Bulletin december 2016